dimarts, 14 de novembre de 2017

Sembrant els fonaments del projecte

Salibonani! Linjani? – Idioma Ndebele (Hola! Com esteu?)

Ja estem netes, pulides i ben descansades! La setmana passada va ser molt intensa i estimulant ja que vam fer la nostra primera estada al Village KO Mpisi, a 14km de Victoria Falls. Aquesta ens va servir per acabar de situar el següent capítol del projecte, poder conèixer a la nostra segona família zimbabwense i descobrir de primera mà el terreny.
El projecte d’enguany està dividit en dues parts. La primera és la creació d’una plantació de Moringas amb la finalitat de generar una capa arbòria que ens proporcioni unes condicions climàtiques interessants per, en un futur, poder plantar-hi hortalisses a sota. Al ser un arbre nutricional i medicinalment molt valuós, els seus fruits i fulles podran ser utilitzats per una gran quantitat de remeis naturals i com alimentació humana per la família.


L'abans i el després del bancal on vam sembrar les Moringues

Per altra banda, també s’implantarà una associació de cultius de blat de moro i mongeta amb llavors locals. Aquesta associació permetrà augmentar les produccions de blat de moro gràcies a les interaccions que es donen entre ambdues espècies.
Però pas a pas! Aquesta setmana ens hem dedicat a sembrar les llavors de Moringa i a preparar el llit de sembra. Es diu ràpid però el terreny té aproximadament 700m2 i aquí no disposem de tecnologia agrícola punta! Així que tot el procés ha estat manual. Per sort, hem tingut moltes mans de voluntaris que ens han ajudat. El village s’està reinventant i modernitzant i des de l’any passat acullen a gent d’arreu del món com a voluntaris. Aquests poden experimentar, conèixer i participar de la vida rural d’aquí. Si algú que ens llegeix s’engresca a explorar aquest món, els podeu trobar a Workaway.info!

Evolució del futur terreny de plantació

El súper equip de treball!

SEMBRANDO LOS FONAMENTOS DEL PROYECTO

Salibonani! Linjani? – Idioma Ndebele (¡Hola! ¿Cómo estáis?)

¡Ya estamos limpias y bien descansadas! La semana pasada fue muy intensa y estimulante ya  que hicimos nuestra primera estancia al Village KO Mpisi, a 14km de Victoria Falls. Ésta nos sirvió para acabar de situar el siguiente capítulo del proyecto, poder conocer a nuestra segunda familia zimbabwense y descubrir de primera mano el terreno.

El proyecto de este año está dividido en dos partes. La primera es la creación de una plantación de Moringas con el fin de generar una capa arbórea que nos proporcione unas condiciones climáticas interesantes por, en un futuro, poder plantar hortalizas debajo. Al ser un árbol nutricional y medicinalmente muy valioso, sus frutos y hojas podrán ser utilizados por una gran cantidad de remedios naturales y como alimento para la familia.

Por otro lado, también se implantará una asociación de cultivos de maíz y judía con semillas locales. Esta asociación permitirá aumentar las producciones de maíz gracias a las interacciones que se dan entre ambas especies.


¡Pero paso a paso! Esta semana nos hemos dedicado a sembrar las semillas de Moringa y a preparar el terreno dónde las vamos a plantar en un futuro. Se dice rápido pero el terreno tiene aproximadamente 700m2 y aquí no disponemos de tecnología agrícola punta, así que todo el proceso ha sido manual. Por suerte, hemos tenido muchas manos de voluntarios que nos han ayudado. El village se está reinventando y modernizando y desde el año pasado acogen a gente de todo el mundo como voluntarios. Estos pueden experimentar, conocer y participar de la vida rural de aquí. Si alguien que nos lee se anima a explorar este mundo, los podéis encontrar a Workaway.info!Salibonani! Linjani? –Ndebele language (Helo! How are you?)

We are already cleaned and well rested! The past week was very intense and stimulating, we did our first stay at KO Mpisi Village, 14km from Victoria Falls. These days were useful for the situation of the following chapter of the project, meet our second zimbabwense family and discover the terrain firsthand.

The project of this year is divided in two parts. The first one is the creation of a plantation of Moringas with the aim of generating an arborescent layer that provide us some interesting climatic conditions for, in a future, plant vegetables below. As it is a nutritional and medicinally very valuable tree, its fruits and leaves could be used for a big quantity of natural remedies and human diet for the family.

Secondly, we will also implant a crop’s association of corn and beans with local seeds. This association will allow increasing the productions of corn due to the interactions between both species.

But step by step! During this week we have sowed the Moringa’s seeds and prepared the sowing’s bed. It is fast to say but the terrain has roughly 700m2 and here we do not have tip agricultural technology! All the process has been done manually. Luckily, we have had so many volunteers’ hands that have helped us. The village is getting renewed and modernized and since the past year, they receive people from all over of the world as volunteers. These can know and take part of the rural life from here. If somebody that reads us wants to explore this world, you can find them in the Workaway.info!


Queralt i Bruna