dimarts, 5 de desembre de 2017

S’OBREN NOUS HORITZONS!

Després d’algunes setmanes… algunes moringues ja comencen a treure el cap! Al tractar-se d’arbres, el procés de creixement es molt lent i llarg així que, amb calma i molta paciència, de mica en mica anem avançant.

Aquesta última setmana però, ens ha sortit un nou projecte molt engrescador i interessant. Es tracta d’una nova col·laboració d’Africa Crece amb l’escola local de formació professional del  barri de Chinotimba (Victoria Falls), Dadani Vocational and Technical College. Aquesta disposa de diferents cursos formatius que permeten que els estudiants adquireixin habilitats i coneixements, tant teòrics com pràctics, per poder entrar, en un futur, al mercat laborar. Disposen de cursos de mecànica, hosteleria, lampisteria, comptabilitat... i ara volen incorporar oficialment un nou curs: el d’agricultura!!! És en aquest punt on entra la nostra col·laboració.

Escola Dadani

Se’ns va demanar que desenvolupéssim diferents propostes agràries que servissin com aprenentatge pràctic dins d’aquest nou curs. Tenint present la importància de plantejar cicles productius auto- sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, hem desenvolupat un projecte que engloba ambdós objectius. Les propostes pensades toquen tant aspectes del cicle productiu de les plantes com de l’ecosistema del cultiu: disseny i desenvolupament d’un hort i d’un hivernacle, generació de compost, potenciació de la biodiversitat de l’entorn, elaboració de fitosanitaris naturals i conscienciació de la importància de dissenyar un sistema de reg més eficient que redueixi el consum desmesurat d’aigua.

Distribució de les parcel·les


La setmana passada vam tenir una reunió amb el director i els professors de l’escola per exposar i debatre les nostres propostes. La trobada va ser molt productiva, vam poder concretar, adaptar i localitzar les diferents activitats agrícoles.

Avui hem donat el tret de sortida del projecte exposant-lo a tot l’alumnat del centre. Estem molt contentes perquè ha tingut molt bona rebuda tant a nivell de professorat com d’estudiants. A més, creiem que aquest projecte encaixa molt bé amb els propòsits de la fundació África Crece de transmetre i assolir una màxima difusió dels coneixements, tècniques i progressos agraris.

Exposant el projecte a més de seixanta alumnes!

¡NUEVOS HORIZONTES A LA VISTA!

Después de algunas semanas… ¡algunas moringas han germinado! Al tratarse de árboles, el proceso de crecimiento es muy largo y lento así que, con tranquilidad y paciencia, poco a poco vamos avanzando.

Esta última semana nos ha salido un nuevo proyecto muy interesante. Se trata de una nueva colaboración de África Crece con la escuela local de formación profesional del barrio de Chinotimba (Victoria Falls), Dadani Vocational and Technical College.

Esta dispone de diferentes cursos formativos que permiten que los estudiantes adquieran habilidades y conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poder entrar, en un futuro, al mundo laboral. Disponen de cursos de mecánica, hostelería, fontanería, contabilidad... y ahora quieren incorporar oficialmente un curso nuevo: ¡¡¡el de agricultura!!! Es aquí donde entra nuestra colaboración.

Se nos pidió que desarrolláramos diferentes propuestas agrarias que sirvieran como aprendizaje práctico dentro de este nuevo curso. Teniendo presente la importancia de plantear ciclos productivos auto-sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, hemos desarrollado un proyecto que engloba ambos objetivos. Las propuestas pensadas tocan tanto aspectos del ciclo productivo de las plantas como del ecosistema del cultivo: diseño y desarrollo de un huerto y de un invernadero, generación de compuesto, potenciación de la biodiversidad del entorno, elaboración de fitosanitarios naturales y concienciación de la importancia de diseñar un sistema de riego más eficiente que reduzca el consumo desmesurado de agua.

La semana pasada tuvimos una reunión con el director y los profesores de la escuela para exponer y debatir nuestras propuestas. El encuentro fue muy productivo, pudimos concretar, adaptar y localizar las diferentes actividades agrícolas.


Hoy hemos dado el primer paso del proyecto exponiéndolo a todo el alumnado del centro. Estamos muy contentas porque ha tenido muy buen recibimiento tanto a nivel de profesorado como de estudiantes. Además, creemos que este proyecto encaja muy bien con los propósitos de la fundación África Crece de transmitir y lograr una máxima difusión de los conocimientos, técnicas y progresos agrarios.


NEW HORIZONS!

After few weeks... some moringas have germinated! The growth process is very slow and long so we are progressing little by little.

However, this last week, we have started a very exciting and interesting new project. It is a new collaboration between África Crece and Dadani Vocational and Technical College, a local school of Chinotimba (Victoria Falls). It has wide range of training courses that allow students to acquire skills, both theoretical and practical, for the labor world. They have courses in mechanics, the hospitality sector, plumbing, accounting... and now they want to incorporate a new course: the agriculture one! At this point we start our collaboration.

We developed different agricultural proposals as practical learning for this new course. We have elaborated a project with the objective of designing a self-sustaining and respectful productive cycle with the environment. The proposals involve aspects of the plants’ productive cycle and the garden’s ecosystem.

Last week we had a meeting with the director and the teachers of the school to expose and discuss our proposals. The meeting was very productive; we could adapt and locate the different agricultural activities.


Today we have officially started the project exposing it to all the students of the center. We are very happy because it has had a very good reception from both teachers and students. Moreover, we believe that this project fits very well with the purposes of África Crece Foundation to transmit and achieve the maximum dissemination of knowledge, techniques and agricultural progress.

Exposing the project in front of more than 60 students!